Lennart Leopold

Skönhetsdyrkare och socialdemokrat
Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

Undersökningen kring Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning omfattar drygt 500 sidor och reder ut det litterära fältets utveckling 1880–1911, med förklarande figurer, inklusive ett knappt hundratal sidor om Strindbergsfejden. Författare och publicister som får rejält utrymme är Anna Branting, Fredrik Böök, Vilhelm Ekelund, Ola Hansson, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin,  Karl Gustaf Ossian-Nilsson (senare Ossiannilsson), August Strindberg samt Carl David af Wirsén. Därtill förekommer ytterligare ett stort antal dåtida författare.


20051021_082612_0.png
AVHANDLINGEN OM BENGT LIDFORSS I FULLTEXT

Nyckelord      Key words
Populariserad sammanfattning
         Kort sammanfattning    Lång sammanfattning
   Zusammenfassung                             Abstract in English
Bengt Lidforss publicerade artiklar 1883-1913.pdf   
  Åter till startsidan